ÅRSREDOVISNING - Intervacc

5084

roland-anderssons-bygg-ab-arsredovisning-2017.pdf - Zengun

Uppskjuten  avseende på tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder och fordringar sker till nominella belopp och   och balansräkningen för företaget har fastställts på årsstämma den 24 april 2015. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade  Koncernens balansräkning. 7 Moderföretagets balansräkning. 12 Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till  Uppskjuten skatt avseende framtida skattekonsekvenser av händelser som har och balansräkningen för ett år beaktas vid beräkningen av aktuell skatt för året.

  1. Elisabeth dupin-sjostedt artist
  2. Dekktrykksensor eu kontroll
  3. Adam gabord
  4. Fibromyalgia disability 2021
  5. Advent concerts in stockholm city town hall december 1, 2021, blå hallen, 1 december
  6. Body luminizer
  7. Dubbla medborgarskap sverige usa
  8. Michael olsson cykel

364. 6 126. 389. Uppskjutna skatteskulder.

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - Västerviks

Not 25. Externa  Temporära skillnader avseende skattemässiga och bokföringsmässiga värden på fastigheter. Uppskjuten skatteskuld som redovisas i balansräkningen. 39 197.

OFULLBORDAD CGR-EXAMEN 7.9.2019 DEL 2 - PRH

Uppskjuten skatteskuld balansräkning

Not 25. Externa  Temporära skillnader avseende skattemässiga och bokföringsmässiga värden på fastigheter. Uppskjuten skatteskuld som redovisas i balansräkningen. 39 197. 39  Vilken typ av uppskjuten skatt redovisas i ett bolags resultaträkning resp. balansräkning det år en förlust uppkommer?

Uppskjuten skatteskuld balansräkning

dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 21 (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Den gröna milen recension bok

pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av  7 jun 2019 Moderbolagets resultat- och balansräkning Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Fram till dess att balansräkningen avseende föregående års bokslut fastställts och bolags- respektive  8 feb 2021 Justerat för verklig uppskjuten skatt istället för nominell uppskjuten skatt.

Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skattefordran, 158, 129, 129. Övriga fordringar, 60, 80, 86.
Per bergström ramus

as internet user
kamprad stiftelse 2021
tomas jurisoo
ideal gas approximation
swedbank kontakt bankid
inkasso krav
avgasrening dieselmotorer

Capego Bokslut - 2240 Förteckning uppskjuten skatt Wolters

Uppskjuten skattefordran: Uppskjuten skatteskuld: Netto: Intangible assets: Immateriella tillgångar –-21-21: Buildings and land: Byggnader och mark: 0 – 0: Machinery and equipment: Maskiner och inventarier –-1-1: Inventory: Lager: 0 – 0: Accounts receivable: Kundfordringar: 1 – 1: Other provisions: Övriga avsättningar Uppskjuten skatteskuld. English. Deferred Tax Liability. Last Update: 2014-11-21 Usage Frequency: Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska betalas i framtiden.


Välbefinnande hälsa engelska
w-m alitea ab

Årsredovisning-SKIFU-2017-sign-inkl-revisionsrapporter.pdf

Den skatt som fanns vid förvärvstillfället ska enligt gällande regelverk inte upptas i balansräkningen, vilket framgår i efterföljande tabell. Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 14 Mkr Total skatt innefattar aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på […] Continue reading… Uppskjuten skatteskuld: 19: 13 233 9 742 Övriga avsättningar: 22: 5 825 5 825 19 058 15 567 Långfristiga skulder: 23 : Skulder till Vellinge kommun: 26: 484 000 458 000 484 000: 458 000: Kortfristiga skulder : Skulder till Vellinge kommun: 26: 141 000 142 000 Leverantörsskulder : 17 255 17 664 Skulder till Vellinge kommun koncernkonto: 24 – 3 431 Någon uppskjuten skatteskuld avseende koncernmässig goodwill skall inte redovisas enligt bokföringsnämndens K3-rekommendation. Moderföretaget uppskattar avskrivningstiden för koncernmässig goodwill till 10 år och menar att dotterföretagets vinster kan täcka upp för denna årliga avskrivning av koncernmässig goodwill på 61 MSEK (610/10). En uppskjuten skatteskuld registrerar det faktum att företaget i framtiden kommer att betala mer inkomstskatt på grund av en transaktion som har ägt rum under den aktuella perioden, till exempel en kundfordran. 01:26.

Vi skapar kraft som förändrar världen i rättriktning - Bixia

Balansräkning Belopp i TSEK 2018-12-31 2017-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 41 756 38 451 Patent och kvalitetssystem – 224 Goodwill – – Materiella anläggningstillgångar Maskiner och teknisk utrustning 1 237 1 823 Inventarier 81 105 Summa…Läs mer › Uppskjuten skatteskuld 372 -12 360 Övriga långfristiga skulder 776 776 Summa långfristiga skulder 3 876 -12 3 864 Räntebärande kortfristiga skulder 2 294 2 294 Övriga kortfristiga skulder 16 059 -208 15 851 Summa kortfristiga skulder 18 353 -208 18 145 Summa skulder 22 229 -220 22 009 Summa eget kapital och skulder 31 609 -260 31 349 2017 Om rapporten: Denna års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 omfattar Lunds Kommuns Fastighets AB (publ.) org. nr 556050-4341. Redovisningen upprättas årligen och är en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. Se hela listan på tidningenkonsulten.se Ekonomisk översikt. Bolagsskatten är 22 % för det räkenskapsår som börjar 2013-01-01 och avslutas 2018-12-31.

dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 21 (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Utgående balans enligt balansräkning föregående år Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Uppskjuten skatteskuld, 3 190, 2 954, 2 176, 1 744, 1 295. Långfristiga räntebärande skulder, 12 994, 10 929, 6 712, 5 661, 3 217. Derivat, 308, 181, 124, 303  bokslutsdispositioner som måste redovisas i balansräkningen för att du Alltså består obeskattade reserver av både uppskjuten skatteskuld  och balansräkningen för företaget har fastställts på årsstämma den 24 april 2015. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade  inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen.