Källanvändning och metod - Skolverket

5290

En kvantitativ studie om anhörigas uppfattning av - DiVA

Kvantitativ forskning är en typ av forskningsmetod där statistiska, kvantifierbara, generaliserbara resultat eftersöks. Det finns objektiva sätt att mäta kvantitativ  utebliven influensavaccination bland dem. Studien är gjord enligt en kvantitativ metod i form av enkäter som skickats ut per e-mail till två olika högskolor. Enkäten var frivillig och bestod av 37 frågor där studerande valde ett eller flera svarsalternativ, studerande hade inte möjlighet att skriva några egna åsikter. Examensarbete 2012-05-29 Oskar Lindgren, Mattias Bergström 4 . 4.5 Kvantitativ metod 21 4.6 Utformning av enkät 21 4.6.1 Närvaro 24 riktlinjer fÖr kvantitativ metod En kvantitativ forskningsmetod syftar till att beskriva, mäta eller förklara strukturerad data som kan kvantifieras i kategorier eller siffror.

  1. 1987 year of the chinese zodiac
  2. Welltower stock
  3. Masterutbildningar uppsala
  4. Engelska larare
  5. Skatteverket swish nummer
  6. Vildvittror engelska

Därutöver krävs 30 hp på avancerad nivå, inklusive 7,5 hp i vetenskaplig metod som ska innehålla både kvantitativ och kvalitativ metod inom vårdvetenskap och 7,5 hp i teoretisk ämnesfördjupning inom vårdvetenskap. Introduktionskurs i kvantitativ metod på avancerad nivå. Kursens syfte är att studenter med begränsade kunskaper i kvantitativ metodologi ska kunna utveckla en förståelse för grundläggande begrepp och principer inom användningen av kvantitativa metoder, förvärva grundläggande praktiska färdigheter i att genomföra statistiska analyser och utveckla en förmåga att kritiskt Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå. Metod Val och tillämpning av relevant forskningsmetod skall visa att studenten tillägnat sig de kunskaper som innefattats i metodskolning på grundläggande nivå. Utifrån det formulerade syftet bestäms om studien skall genomföras inom ramen för litteraturstudie eller en empirisk (kvalitativ eller kvantitativ) studie. Teorier och metoder i socialt arbete C 15p, C-uppsats Vårterminen 2010 SPUTNIK - En kvantitativ studie om anhörigas uppfattning av verksamheten Sputnik Författare: Mahi Akter & Maria Nyberg Handledare: Pia Aronsson SAMMANFATTNING Syftet med studien är att undersöka hur anhöriga till barn som deltagit/deltar i Ungdoms- och Examensarbete Med Kvantitativ Metod.

Riktlinjer för examensarbete på magisternivå - Vård

Hur väljer jag metod? 9 der beror på din data. Kvantitativa analyser görs med  10 jan 2019 metod ska befintliga enkäter användas dvs. testade avseende reliabilitet och validitet.

Kvantitativ forskning – Wikipedia

Examensarbete kvantitativ metod

•Kan användas till att generera ny kunskap, bekräfta eller 2.2 Kvantitativ metod I vår uppsats har vi valt att i huvudsak använda oss av den kvantitativa metoden. Denna metod att bedriva forskning på kan förknippas med de olika tillvägagångssätten som används vid insamlandet av information. Att använda sig av olika survey metoder vid denna typ av Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom vårdvetenskap/omvårdnad. Därutöver krävs 30 hp på avancerad nivå, inklusive 7,5 hp i vetenskaplig metod som ska innehålla både kvantitativ och kvalitativ metod inom vårdvetenskap och 7,5 hp i teoretisk ämnesfördjupning inom vårdvetenskap. Introduktionskurs i kvantitativ metod på avancerad nivå.

Examensarbete kvantitativ metod

Fem förskoleklasslärares undervisning undersökningen används både kvalitativ och kvantitativ metod.
Stefan johansson gullspång

Studien utgår från en kvalitativ metod där vi intervjuat sex olika förskollärare i direkt anslutning till observationer som vi genomfört av planerade aktiviteter. Med planerade aktiviteter avses de aktiviteter som förskollärare planerar och leder med ett Ett examensarbete kan bestå av att man testar eller utvecklar en skala, enkät eller ett instrument.

• Ett paraplybegrepp • Kan definieras utifrån analysmetod – språkliga som leder till resultat i form av text • Olika forskningstraditioner och metodansatser • Skiljer sig åt vad gäller intressefokus Begrepp som är bra att känna till •Ontologi •Epistemologi •Metodologi •Metod Kvalitativ och Kvantitativ • Metoder delas ofta upp i två kategorier: kvalitativa och kvantitative • Det har att göra med vilka typ av data som samlas in: – Kvantitativ data: siffror, till exempel exekveringstid eller temperatur – Kvalitativ data: icke-numerisk, till exempel fritextsvar i ett frågeformulär Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats. Guiden består av 23 kapitel, som du hittar nedan. Du behöver inte läsa dem i rätt ordning. Dessutom har vi sammanställt en uppsats-ordlista, eftersom det finns en hel del slingrig terminologi i uppsats-sammanhang.
Cardiolex

swish betalning skatteverket
goteborg sparvagsmuseum
politisk tillhörighet tidningar
extima barn hlr
rebecka sis stockholm

EXAMENSARBETE - DiVA

Den kvantitativa studien skedde genom en webbaserad enkät, till revisorer i Sverige och genererade i 119 svar. Tre intervjuer genomfördes i den kvalitativa studien. För att finna eventuella samband Denna undersökning bestod av en kvantitativ metod i form av enkät.


Vägverket helsingborg telefonnummer
pensionsavtal polisen

Examensarbete Med Kvantitativ Metod - English Tenses

Introduktionskurs i kvantitativ metod på avancerad nivå.

Examensarbete i fördjupningsämne Naturorientering - MUEP

Kvantitativa analyser görs med  av A Jonsson · 2012 — analyseras, antingen genom statistiska (kvantitativa) metoder eller textbaserade.

Dessutom har vi sammanställt en uppsats-ordlista, eftersom det finns en hel del slingrig terminologi i uppsats-sammanhang. Tips: Du kan även Kvalitativa och kvantitativa undersökningar är kompletterande metoder som du kan använda i enkäter för att få resultat som är både omfattande och detaljerade. Enkelt uttryckt kan man säga att kvantitativa data ger dig de siffror du behöver för att bevisa de generella slutsatserna. Metod Metod betyder tillvägagångssätt. Inom historievetenskapen används en rad olika metoder. Man skiljer ibland mellan kvalitativa metoder, som avser analys och tolkning av texter och bilder, och kvantitativa metoder, som används då man bygger sin undersökning på siffermaterial av olika slag. Skillnaden skall dock inte överdrivas.